Privacy Policy

Royal Kids Home 1) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Royal Kids Home houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Royal Kids Home zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten (ouders en kinderen)

Persoonsgegevens van Klanten worden door Royal Kids Home verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie met belastingdienst
– Communicatie over de opvang en/of uitnodigingen voor oudergesprek en activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De opvangovereenkomst en het intake-/inschrijfformulier (digitaal en papieren versie)

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Royal Kids Home de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres;
– Geslacht;
– Religieuze overtuiging;
– Bankgegevens (SEPA);
– BSN-nummer ouder en kind;
– Geboortedatum ouder en kind;
– Medische gegevens kind.

Uw persoonsgegevens worden door Royal Kids Home opgeslagen in onze database ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de opvangovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– De bijzondere persoonsgegevens zullen worden verwijderd, zodra de overeenkomst ontbonden wordt.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Royal Kids Home verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Het informeren van ouders d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De ondertekende opvangovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Royal Kids Home de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; tussenvoegsel en achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Royal Kids Home opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de opvangovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van Potentiële klanten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van Potentiële klanten en/of geïnteresseerden worden door Royal Kids Home verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het contactformulier op onze websites.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Royal Kids Home de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; tussenvoegsel en achternaam;
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Royal Kids Home opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiele klant en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Royal Kids Home verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Royal Kids Home de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; tussenvoegsel en achternaam;
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Royal Kids Home opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– De bijzondere persoonsgegevens zullen worden verwijderd, zodra de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Beheer en onderhoud van onze websites;
– De kind administratie en facturatie;
– De loonadministratie;
– De telefoonabonnementen;
– Ziekteverzuim en verzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Royal Kids Home bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Royal Kids Home van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Royal Kids Home
Cornusbaan 47
2908 KB Capelle aan den IJssel
info@royalkidshome.nl
tel. 010 – 304 02 89

1) Deze Privacy Policy geldt voor de volgende aan Royal Kids Home gelieerde ondernemingen:
Royal Kids Home B.V.; Royal Kids Home Capelle en Krimpen aan den IJssel B.V.; Royal Kids Home Krimpenerwaard B.V.; Stichting Royal Kids Care; Stichting Royal Kids Home; Stichting PSZ De Madelief.