Veiligheid & Hygiëne

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Hoe wij hiermee omgaan, staat beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid. Deze is per locatie opgesteld. Meerdere keren per jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen wij waar nodig maatregelen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het beleid veiligheid en gezondheid. Dit document evalueren we vanuit de inventarisaties meerdere malen per jaar en bespreken we met de pedagogisch medewerkers. De uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid wordt verder uitgewerkt in de locatiespecifieke procedure hygiëne en veiligheid. Deze kunt u binnenkort hieronder inzien.